VRAE & ANTWOORDE

Vrae en Antwoorde

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

HOEKOM ‘N PRIVAATSKOOL OORWEEG?

Suid-Afrika word ‘n toenemende uitdagende plek om kinders in groot te maak. Privaatskole bied ‘n standvastige rots wat die invloed van die veranderende politieke arena op die onderrrig en opvoeding van jou kinders beperk.Ouers kan verseker wees dat kinders die beste moontlike onderrig, opvoeding en aandag ontvang, ongeag wat die individuele kind se behoeftes mag wees. Geen konformering na die gemiddelde prestasie van die massas is moontlik nie.Laastens kan ons mekaar maar net afvra of Afrikaanse skole, en skole met ‘n Christelike etos hoegenamd geduld sal word in die toekoms. Daar word vir seker nie addisionele Afrikaanse privaatskole gebou nie, inteendeel skole maak skrikwekkend vinnig toe, en oorblywende skole se getalle is so groot dat leerlinge maklik tussen die krake deurval.

WAT IS 'N KURRIKULUM?

As ˜n wegtrekpunt kan 'n kurrikulum kortweg gedefinieer word as 'n kursus (Curriculum (Latyn) Course (Engels). Dit is dus 'n reeks van konsepte, vaardighede en inhoud, wat in skoolverband begin by Graad R en eindig by Graad 12. As 'n eenvoudige voorbeeld kan Wiskunde as 'n deel van die kurrikulum in die grondslagfase so beskryf word:

 • Konsepte Bewuswording van syfers as iets wat daagliks gebruik word in vele situasies

 • Besef dat syfers verskil van letters. 

 • Insig dat syfers 'n waarde verteenwoordig (soos ouderdom, tyd, geld, hoeveelheid)

 • Vaardigehede Tel bymekaar, trek af, maal, deel, skat, lees tyd op 'n horlosie, gebruik getallelyne.

 • Skryf syfers korrek en leer hul waarde.

 • Inhoud Rympies aanleer wat volgorde van syfers maklik maak om te memoriseer. Uittreksels uit daaglikse ervaringswêreld van leerling in hierdie fase. (Hoe laat begin die skool? Hoe oud is jy, jou mamma en pappa, boeties en sussies? Hoeveel mense is in jou gesin? Hoeveel vetrekke is in jou huis, ens.)

WAT IS BAKEN AKADEMIE SE KURRIKULUM?

Die skool se kurrikulum sal die minimum vereistes soos voorgeskryf deur die department volledig dek. Die kurrikulum sal verder verryk word deur gebruik te maak van die IEB sillabusse, internasionale en IEB maatstaftoetse, asook die IEB Graad Twaalf Eindeksamen.

WATTER EFFEK HET DIE GEDURIGE VERANDERING VAN DIE KURRIKULUM OP SKOLE EN ONDERRIG VAN LEERLINGE?

Ongelukkig het hierdie dikwels-veranderende raamwerk, onverwagte negatiewe gevolge op onderwysers, leerlinge en ouers gehad. Dit was juis die verskil tussen die kurrikulum en die sillabus wat gewys het dat die kurrikulum nie genoegsaam gefokus het op ‘n sillabus wat uitvoerbaar was nie.
Probleme wat ervaar was is onder andere:

 • Onderwysers het swaar gebuk gegaan onder die vrag werk wat die leerling-portfolio’s vereis het.

 • Leerlinge het fokus verloor op die einddoel, wat die behaal van die beste moontlike punte in die eindeksamen insluit.

 • Die vlakke en wenslikheid van die Graad 12 Nasionale Sertifikaat Eksamen se standaarde is ook onder die loep. Die minimum vereistes is sodanig dat net leerlinge wat onder 40% vir tale en onder 30% vir ander vakke verkry, as onsuskselvol beskou word.

 • Universiteite het hul stuiwer in die armbeurs gegooi en gekla dat leerlinge wat wel toelating tot universiteite kry nie oor genoeg vaardighede en voorkennis beskik het om hul studie-kursusse suksesvol te voltooi nie. Hulle het daarom hulle eie addisionele eksamens as voorvereiste ingestel, wat juis die Graad 12 eindeksamen elimineer (Nasionale Maatstaf Toetsing).

 • 2014 is die laaste jaar waarin die CAPS ingefaseer word en dit is nog te vroeg om te sien of die resultate die veranderings gaan ondersteun of nie.

WAT IS DIE VERSKIL TUSSEN DIE KURRIKULUM EN SILLABUSSE TUSSEN STAATSKOLE EN PRIVAATSKOLE?

Die skool se kurrikulum sal die minimum vereistes soos voorgeskryf deur die department volledig dek. Die kurrikulum sal verder verryk word deur gebruik te maak van die IEB sillabusse, internasionale en IEB maatstaftoetse, asook die IEB Graad Twaalf Eindeksamen.

WAT IS BAKEN AKADEMIE SE KURRIKULUM?

Kortweg kan privaatskole kies welke kurrikulums en sillabusse hulle wil volg. Die meeste privaatskole verryk die CAPS en vul die inhoud aan om by die etos en karakter van die spesifieke skole aan te pas. Privaatskole wat die IEB eindeksamen skryf werk dikwels daaraan om by Graad 12 se vereistes te begin en dan terug te werk na die laer grade om die leerlinge voldoende vaardighede, konsepte en inhoudskennis aan te leer om die beste moontlike punte te behaal in hierdie eksamen. Dit verseker dat die volle reeks konsepte, vaardighede en inhoud deur die leerling se skoolloopbaan gedek sal word, en onnodige “vooruitloop” en “ekstra” werk – wat dikwels die volgende grade se werk insluit – nie sal plaasvind nie. Staatskole volg die CAPS kurrikulum en lei leerlinge deur middel van handboeke, wat spesifiek ontwikkel is om die inhoud weer te gee, soos in die CAPS uiteengesit. Die gevaar bestaan dat onderwysers slegs deur die handboeke werk om aan hul werksvereistes te voldoen en nie genoeg bedag kan wees om individuele vaardighede aan te leer soos leerlinge se emosionele- en akademiese intelligensie dit mag vereis nie.

©2019 deur Baken Akademie

gebou deur 36 Craft

Kontak Ons

Tel: +27 72 423 3304

Email: marting@bakenakademie.co.za

Adres

41 Third Road, Randburg Gauteng, 2188