2019 Skoolfooistruktuur

Na deeglike oorweging is die volgende fooistruktuur goedgekeur vir 2019. Faktore wat onder andere in aanmerking geneem is, is die volgende: 

 • Die huidige inflasiekoers

 • Die leerlinge se akademiese en ander behoeftes

 • Personeelbehoeftes

 • Volhoubaarheid van die skool

 • Lidmaatskap aan ACSI asook UMALUSI is bygereken.

Die skoolfooie word met 6% verhoog vir 2019.

Die bogenoemde is ‘n maandelikse skoolfooi betaalbaar op die eerste dag van elke maand vir 11 maande (Januarie tot November).

Die bogenoemde is ‘n maandelikse skoolfooi betaalbaar op die eerste dag van elke maand vir 11 maande (Januarie tot November).

Naskool en Vakasiesorg

Fooie sluit naskooltoesig tot 16:30 gedurende skooltermyne in asook vakansietoesig vanaf 7:30 tot 16:30; Maandag tot Vrydag - publieke vakansiedae uitgesluit. Vakansietoesig is nie beskikbaar na afloop van ‘n akademiese jaar nie. Dus, in Desember en Januarie is daar geen vakansietoesig nie. 

Die volgende afslag is beskikbaar vir diegene wat gebruik wil maak daarvan: 

 • • Eenmalige vooruitbetaling van volle 2019 jaarfooi voor of op 15 September 2018: 10% afslag op 2019 se fooie.

 • • Eenmalige vooruitbetaling van volle 2019 jaarfooi voor of op 1 Desember 2018: 6% afslag op 2019 se fooie.

 • • Eenmalige vooruitbetaling van volle 2019 jaarfooie voor of op 1 Januarie 2019: 4% afslag op 2019 se fooie.

 • • Volle termyn se fooie vooruitbetaal op die eerste dag van die maand waarin die termyn begin: 2% afslag op termyn se fooie.

Kapitaal- en Toerustingfonds 2019

Om te verseker dat ons ten alle tye ALLE ander benodighede het wat die kinders mag nodig kry gedurende ‘n skooljaar en ook om te verseker dat ons voorberei vir eenmalige kapitale uitgawes, word hierdie jaarlikse fonds weer gehef vir 2019. 

Hierdie Fonds beloop R1 500 per kind vir 2019. Die bedrag sal aangebring word op individuele fakture op 1 Oktober 2018 (betaalbaar teen 7 Desember 2018) en dien ook as 'n her-registrasiefooi vir die 2018 skooljaar om u kind se plek in die skool in 2018 te verseker .

Bus Fooie

Die busfooie vir 2019 is as volg vasgestel:

Bus Fooie

(Busroete vanaf Linden, Northcliff, Fairland, Weltevredenpark, Boskruin)

Addisionele Fooie

Die volgende items is addisioneel tot die skoolfooie: 

 • Toere

 • Uitstappies (Ongeveer I per termyn)

 • Skryfbehoeftes

 • Handboeke

 • Ander persoonlike toerusting

 • Breinlynfooie waar van toepassing

 • Drie (3) rieme papier per kind per jaar. Dit kan eenmalig of per termyn ingehandig word


Baken Akademie Bankbesonderhede

FNB
Rekening nommer
62506010678
Takkode
250655
Verwysing
U kind se naam en van


LYS VAN SKRYFBEHOEFTES EN HANDBOEKE PER GRAAD

Baken Akademie is die beste ding wat mens ons gebeur het. So dankbaar vir elke onderwyser vir die groot impak wat hul in my kinders se lewe gehad het. Was die beste besluit ooit om my kinders daar in te skryf,
— Rone Muller, Ouer